Stypendia

Aplikacja na Stypendium 2021-2022

2021-2022 Lista Stypendystów

2019-2020 i 2020-2021 Lista Stypendystów

Lista Fundatorow Stypendiów

Lista Przyznawanych Stypendiów

 

Ze względu na problemy techniczne z aplikacją ON LINE, ta forma nie będzie
wymagana w tym roku szkolnym, 2021-2022.
Starając się o stypendium z Fundacji im. W. Reymonta wymagana będzie tylko
jedna aplikacja wydrukowana z PDF.
Proszę tą aplikację wypełnić i wysłać ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami
(wszystkie informacje są w pouczeniu do aplikacji).
Termin wysłania aplikacji upływa z dniem 30 czerwca 2022 (nie jak było podane
wcześniej 31 maja, liczy się data stempla pocztowego).
 
Z poważaniem
Przewodniczący Komitetu Stypendialnego
Witold Jaroszewski

 

Ogólne warunki przyznawania stypendiów:

  • Polskie pochodzenie
  • Obywatelstwo kanadyjskie lub prawo do stałego pobytu w Kanadzie
  • Co najmniej drugi rok studiów na wyższych uczelniach
  • Osiągnięcia w nauce
  • Zaangażowanie studenta w organizacjach studenckich, młodzieżowych i w pracy społecznej (nie tylko w polskich organizacjach).
  • Zaangażowanie studenta lub rodziców/dziadków w organizacjach polonijnych.
  • Stypendium można otrzymać tylko trzy razy.
  • Fundacja przynaje rownież zapomogi dla studentów w trudnej sytuacji finansowej.

Korespondencję związaną ze stypendiami prosimy kierować do:

Komitet Przyznawania Stypendiów
4949 Eramosa, 6th Line
Rockwood, Ontario N0B 2K0

Aplikację stypendialnę można uzyskać pod w/w adresem lub elektronicznie (od początku września do połowy października):
www.reymontfoundation.com
e-mail: [email protected]

Dodatkowych informacji udziela:
Witold Jaroszewski (519) 856 4874
email: [email protected]

Niekompletne podania nie będą rozpatrywane.
Wymagana jest wersja aplikacji z bieżącego roku.

Każdy stypendysta Fundacji W. Reymonta musi osobiście odebrać stypendium podczas Uroczystości Wręczenia Stypendiów.

STYPENDIA NIE BĘDĄ WYSYŁANE POCZTĄ!

W przypadku długiej odległości (ponad 200 km) lub innych przyczyn uniemożliwiających odebranie stypendium, zostanie ono wraz z dyplomem wręczone podczas jednej z uroczystości polonijnych w miejscu zamieszkania lub pobytu studenta.
W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór stypendium, zostanie ono przyznane innemu studentowi w następnym roku akademickim.

 

Zapomogi

Zapomogi są przyznawane dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Proszę dołączyć list wyjaśniający.